نامیلکەی پاڤلیۆن ئەربیل

9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 1 3 2 14 15 16 11 16 12 13 14 15 ﻧﻬﯚﻣﯽﺳەرزەوی ﻫﯚڵﯽ داﻧﯿﺸﺘﻨﯽﻓەرﻣﯽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 56m ﭼێﺸﺘﺨﺎﻧەی ﺑﭽﻮوک دەﺳﺘﺸﯚر 3.5m 3.5m دەروازەیﭬێﻼ 40.1m ﭘەﯾﮋە 21.1m 1 ژووری ﻧﻮوﺳﺘﻨﯽﺳﻮﯾﺖﮔەرﻣﺎو 18m ﭼێﺸﺘﺨﺎﻧەی ﮔەرم دەﺳﺘﺸﯚر 14.5m 2 ژووری ﻧﻮوﺳﺘﻨﯽﺳﻮﯾﺖ- 17m 3.8m ﮔەرﻣﺎو 3.5m ژووریﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزار 9m ﮔەرﻣﺎو 4m ﻫﯚڵ 5m 31m ﺷﻮێﻨﯽ ﻧﺎﻧﺨﻮاردﻧﯽﺧێﺰان 16.5m ﭼێﺸﺘﺨﺎﻧەیﺳﺎرد 21m TYPE (A)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzMjgxMg==