نامیلکەی پاڤلیۆن ئەربیل

27 32 33 34 28 29 30 31 ﻧﻬﯚﻣﯽ ﯾەﮐەم ﺑﺎڵﮑﯚن 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 10m 2- ژووری ﻧﻮوﺳﺘﻨﯽﺳﻮﯾﺖ ژووریﺟﻞ ﮔﯚڕﯾﻦ 17m 5.5m ﮔەرﻣﺎو 5.5m ﭘەﯾﮋە 12.9m ﮐﯚﮔﺎ ﮔەرﻣﺎو 9m رێڕەو 4- ژووری ﻧﻮوﺳﺘﻨﯽﺳﻮﯾﺖ 25.1m ژووریﺟﻞ ﮔﯚڕﯾﻨﯽﺳەرەﮐﯽ 9m ژووری ﻧﻮوﺳﺘﻨﯽﺳەرەﮐﯽ 28m ﺑﺎڵﮑﯚن 11m 15m ژووریﺟﻞ ﮔﯚڕﯾﻦ 3m ﮔەرﻣﺎو 4.5m ﮔەرﻣﺎویﺳەرەﮐﯽ 11m ژووریﺟﻞ ﮔﯚڕﯾﻦ 4.5m 3m 3 ژووری ﻧﻮوﺳﺘﻨﯽﺳﻮﯾﺖ - 16m ﻫەﯾﻮان 32m 17 18 19 20 21 23 25 26 24 22 27 31 33 34 30 29 32 28

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzMjgxMg==