نامیلکەی پاڤلیۆن ئەربیل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 11 ﻧﻬﯚﻣﯽﺳەرزەوی دەروازەیﭬێﻼ 1 2 13.5m ژووری داﻧﯿﺸﺘﻨﯽﻓەرﻣﯽ ژووریﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزار 50.4m 3 3m ﮔەرﻣﺎویﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزار 4 3m ﭘەﯾﮋە 5 12.9m رێڕەو ﭼێﺸﺘﺨﺎﻧەی ﮔەرم 27.9m ﻫەﯾﻮان 1 ژووری ﻧﻮوﺳﺘﻨﯽﺳﻮﯾﺖ- 16.7m دەﺳﺘﺸﯚر 5.6m 15.5m 1 ﮔەرﻣﺎو- 4.5m ژووریﺟﻞ ﮔﯚڕﯾﻦ 3.5m ژووریﺟﻞ ﺷﻮﺷﺘﻦ 7.3m ﭼێﺸﺘﺨﺎﻧەیﺳﺎرد 11.4m 11.4m ﺷﻮێﻨﯽ ﻧﺎﻧﺨﻮاردﻧﯽﺧێﺰان 17.4m ﻫﯚڵ 6 7 8 9 10 11 16 12 13 14 15 21.6m

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzMjgxMg==