نامیلکەی پاڤلیۆن ئەربیل

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 2 15 14 ﻧﻬﯚﻣﯽﺳەرزەوی دەروازەیﭬێﻼ 1 2 8m ژووری داﻧﯿﺸﺘﻨﯽﻓەرﻣﯽ ژووری ﻧﺎﻧﺨﻮاردﻧﯽﻓەرﻣﯽ 27m 3 17m ﭼێﺸﺘﺨﺎﻧەی ﺑﭽﻮوک 4 7.5m دەﺳﺘﺸﯚریﻣﯿﻮان 5 3.7m ﭘەﯾﮋە 1 ژووری ﻧﻮوﺳﺘﻨﯽﺳﻮﯾﺖ- 15.7m ﭼێﺸﺘﺨﺎﻧەیﺳﺎرد ﭼێﺸﺘﺨﺎﻧەی ﮔەرم 12m 9.5m ﮔەرﻣﺎویﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزار 3.5m ژووریﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزار 8m رێڕەو 15.5m ﮔەرﻣﺎو 16.5m 4.8m ﻫﯚڵ 20m ﺷﻮێﻨﯽ ﻧﺎﻧﺨﻮاردﻧﯽﺧێﺰان 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14.5m

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzMjgxMg==