نامیلکەی پاڤلیۆن ئەربیل

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ﻧﻬﯚﻣﯽ ﯾەﮐەم 26 27 28 29 30 ﺑﺎڵﮑﯚن 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 15m ژووری ﻧﻮوﺳﺘﻨﯽﺳەرەﮐﯽ ژووری ﺟﻞ و ﺑەرﮔﯽﺳەرەﮐﯽ 30m 14m ﮔەرﻣﺎو 9.2m ﭘەﯾﮋە 11.7m ﮔەرﻣﺎو 2 ژووری ﻧﻮوﺳﺘﻨﯽﺳﻮﯾﺖ- 6m ﮔەرﻣﺎو ژووریﺟﻞ ﺷﻮﺷﺘﻦ 6m 8m ﮔەرﻣﺎو 6m 4 ژووری ﻧﻮوﺳﺘﻨﯽﺳﻮﯾﺖ- 17m ﺑﺎڵﮑﯚن 14m ﺑﺎڵﮑﯚن 24m 12m ﺑﺎڵﮑﯚن 8m 3 ژووری ﻧﻮوﺳﺘﻨﯽﺳﻮﯾﺖ - 20m

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzMjgxMg==